Navodilo za uporabo WHIRLPOOL AMW 545

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes… NE POZABITE : VEDNO PREBERITE UPORABNIŠKA NAVODILA PRED NAKUPOM !!!

Če se ta dokument ujema z navodilom ali shemo ki jo iščete, si ga prenesite zdaj. Lastmanuals vam omogoča hiter in preprost dostop do navodil WHIRLPOOL AMW 545. Upamo da vam bo to WHIRLPOOL AMW 545 navodilo uporabno.

Lastmanuals vam pomaga prenesti WHIRLPOOL AMW 545 navodila.


WHIRLPOOL AMW 545 : Prenesite si celotna uporabniška navodila. (3450 Ko)

Manual Povzetek: navodila za uporabo WHIRLPOOL AMW 545

Detaljne informacije o uporabi so v uporabniških navodilih.

[. . . ] LllOClOOd. lrqMr$^\, l\ [fr ffriiililt'tfrifiirni, *;', ;is YYF' INSTALACIJA preverite Predprikljuaitvjo napetost, kije oznaaena identiikacijski na napetosti tabliciin moraustrezati v vasem domu. morabit peaica Peaica sme biti poskodovana, ne Vratase morajopravilno zapirati, tesnilone sme biti po6kodovano. Povezavo elektrinoomreijein namestite opravjusposobljenakvalificirana na naj in oseba. POMEMBNA VARNOSTNA OPOZORILA V peaici segrevajte ne vnetjivihsnovi, lahkopridedo poiara. papirja, V peiicine smetesuiititekstila, zeli6d, lesa, ro:, sadja drugih ali vneujivih materialov. [. . . ] Jftl rlJ "o o66l]. 0_ {r @o 3 gumbobrnitena po2icijo 1 . segrejeCrisp in:arom tako, da enakomerno Petica samodejno deluje z mikrovalovi Pri na temperaturo, hranopa pr mernozapeae. kfo:nik. Kro:nikse hitrosegreje deLovno ali moa ali tej funkcijine moretespreminjati izklopiti delovanja :ara in vklopa izklopa. Crisp kro:nikpostavite sredino Peaica crispko:nik se meddelovanjem segrejeta. Priprijemanju crisplro:rrla uporabllajte - A{ N je prazne pedice. pedico predali medsegrevanjem vstavljajte hrane ne V Funkcija namenjena segrevanju PPql , o L + 2, S gumbom / a) all 4 6. 8, 6 O - & 3 o gunb obrrite k po/. (jo GRl--. l\4uftifJrkcijsl nastavite :elenotempefaturo. @ '8- g ffi \\\1260l 3- PritisnitepkoSTART. t procesom napislPRE. HEAT, utripajon v interva se prikaZe ih I\4ed segrevanja lkena prikazovalniku Stev ne nastavljene doklerpealca doseZe temperature. z Koseje proces segrevanja zatellahko temperaturo nastavljajte gumbom. multif unkcijskim Peaica vzdriujedose;eno 10 da temperaturo minutin aaka, bostemedtem fasomizbrali funkcijo FORCED za zaaetek AIR kuhanja. PrE HE HE FORGEDAIR je perutnine peienlemesa. +/ aas pr Tovarniaka nastavitev temperature tej funkcijje 175'C. ae izberete kuhanja kot90 minut, se na das vea prikazovalniku >CONT<, pomeni, bo zpie kar da peicd delov"ld nep-ek njFrovsedokerje ne bosre roano izklopili. neoviGno kroienjezraka okroghrane. manjiihkosov npr. piikotiall folade uporabite Pripeaenju ni vse nastavljena temperatura Medprocesom ogrevanja prikazova Stevilke na niku utripajo, dokler dose:ena, gumbom. Temperaturo lahkonastavljatemultifunkcjskim z K@}( FORCEDAIR COIVIBI -9 "ry perutnine, rib Funkcijo lahko uporabljajte peaenie za mesa, kompirja, zamznjene hrane, biskvila, testenin, in pudingov itd. o( J OsS " o "l*o. & r. r. <t {( @o 7 gumb 1. , dose2ena, pa gumbom, Temperaturo lahkonastavljatemultfunkcijskim z najviia moi delovanja mikovalov je tovarnisko nastavljena, Hranopostavitena resetkoin tako zagotovitepravilnokro:enje zraka, & temperaturani Medprocesom ogrevanjana prikazovalniku Stevilke utripajo, vse doklernastavljena mf JE?6. [' t': nl 6 i. |d -86d6. 0. r0 rs { @o 6 gumbobrnite pozicijo l4ultifunkcijski AUTO. tdo Pritisnite tipkoSTART. Lurn r froa " -10- / I . J / - . v, . -t 7 f procesa Nasredi )TURN tatanja peaica se zaustavi na prikazovalniku in se izpise: FOOD<, vasopozarja. izhalanle rlakd, k se usNana odvetneg" pravtako preluknjajtepomoajo vilic. s Plastiino vfedko alifolUo Priuporabi funkcije bi bilatda ;ivilamed250do 600g. sajtakozagotavja Pedica bo na sobn temperaturi naj mltr 6th sENsE cRlsP je Funkcijo lahkouporabljate na temperaturo, za hrane zamrznjene sobno iz Funkclja prlmerna hitropogrevanje le za ie pripravljeno, zamrznjeno hrano. , o gumbobrnite pozicijo na AUTO. S gumbom / izberite hrano vrste#5, Koraka & b sta potrebna kadarizberete a leia). Drli. n lF I d g rmbSTLLC(p , (a2e nastavlena & a7 4 o g X '72 "ry^ gumba / nastavite hrane. [. . . ] prikliuano vrvico. PO$EBNE OPOUBE pedicaprocesom Kosizbrana funkcija konaa, zaane s ohlajanja. temdeluje !1ed ventilator, kro;nik vrtljiv in osvetlitev, peaica karje normalno. vrata 16 fmkcije, PRIGZoVAtl{tK TIPXAAUTO nr izberete Prikazuieizbrane $ pdtiskom tipko vse IiU!TITUNI(CIJSKI GU Zobraianiem izberete ieleno tunkciio: . 6th Sence Crisp . oft Sence Steanr TIPIG SEI. ECT Spriliskom nastavite teio, iasdelovania h moi mikrovalov. . IudoGdllConbi . [. . . ]

DISCLAIMER ZA PRENOS NAVODIL WHIRLPOOL AMW 545

Lastmanuals ponuja vsem možnost izmenjave, shranjevanja in iskanja med navodili povezanimi z softverom in hardverom: user guide, ownerćs manual, quick start guide, technical datasheetes…
V nobenem primeru ne more biti Lastmanuals odgovoren, če dokument, ki ga iščete, ni dosegljiv, je nedokončan, je v drugem jeziku kot je vaš ali če se model in jezik ne ujemata z opisom. Lastmanuals, na primer ne ponuja prevajalnih storitev.

Kliknite na "Prenos navodil" na koncu te pogodve, če se z njo strinjate in prenos navodil WHIRLPOOL AMW 545 se bo začel.

Poiščite navodilo

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Vse Pravice Pridržane.
Določene blagovne znamke so last njihovih originalnih lastnikov

flag